Unieke netwerksamenwerking tijdens COVID-19 in Zuidwest-Nederland

Door: Janet Vos en Sandra de Snoo
Begin maart ging het eerste ziekenhuis in de regio ‘op slot’ vanwege de COVID-19 uitbraak. In de regio van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) moesten snel daarna ook de 11 ziekenhuizen continuïteitsmaatregelen nemen. Dat was het teken voor het stafbureau van het ROAZ ZWN om versneld een ondersteuningsstructuur voor de regionale beheersorganisatie in te richten: het zogenaamde crisisteam. In dit team werden de krachten vanuit het stafbureau gebundeld met hulp van andere regionale netwerkorganisaties. Een netwerksamenwerking pur sang die nu welverdiend in de schijnwerpers staat!

Toen de opnames in de ziekenhuizen bleven stijgen, de uitbraken in de niet-acute zorgsector toenamen en er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) regionaal verdeeld moesten worden, groeide het werk al snel boven het hoofd van het ROAZ-stafbureau. Er lagen simpelweg teveel vraagstukken en opdrachten om met het eigen team te kunnen bolwerken. Vervolgens werd er hulp gevraagd én spontaan aangeboden vanuit het netwerk. Het crisisteam is versterkt met professionals vanuit o.a. de stichting BeterKeten, deRotterdamseZorg, ZorgImpuls en het ABR Zorgnetwerk ZWN (zie kader). Op deze manier werden professionele en persoonlijke netwerken inclusief bijbehorende expertises gebundeld. Dit alles ten gunste van alle hardwerkende professionals om de zorgcontinuïteit in Zuidwest-Nederland te blijven waarborgen en daar zijn we heel trots op!

LEESWIJZER

Hieronder beschrijven we de praktijkcasus ‘netwerksamenwerking ten tijde van de eerste piek van COVID-19 in Zuidwest-Nederland’. Een unieke gelegenheidscoalitie in een bijzondere periode. We starten met een korte uitleg van de opdracht van het ROAZ ZWN, onze zorgregio,. Daarna zoomen we verder in op de netwerksamenwerking, de successen, lessons learned en tot slot kijken we vooruit. Voor deze praktijkcasus hebben we een aantal professionals geïnterviewd (zie kader). Zij hebben ons deelgenoot gemaakt van hun persoonlijke aanpak en ervaringen ten tijde van de coronacrisis. Onze eigen ervaringen vanuit het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland en als communicatieadviseur van het crisisteam hebben we met deze informatie verweven in de algemene teksten.

ROAZ ZWN
Kortgezegd is het de taak van het ROAZ om te zorgen voor zorgcontinuïteit in de acute zorg en hierbij samen te werken met de niet acute, oftewel de langdurige zorg. De coronacrisis ging al snel van fase oranje naar fase rood. Het dagelijks bestuur van het ROAZ in onze zorgregio werd in crisistijd een strategisch team dat besluiten voor de regio kon nemen. Zij werden hierbij ondersteund door het ROAZ-crisisteam. In de crisis werdeneen aantal grote opdrachten  op het schaalniveau van Zuidwest-Nederland opgepakt  door het crisisteam:

 • Capaciteit acute zorg kliniek en IC;
 • Capaciteit en continuïteit geboortezorg;
 • Regionale coördinatie en patiëntenspreiding;
 • Personeel;
 • Verdeling persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Informatiemanagement.

REGIO ZUIDWEST-NEDERLAND

De ROAZ-regio ZWN bestaat uit de GGD en GHOR-regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Er wonen een kleine 2,2 miljoen inwoners en een deel van de regio is verstedelijkt, maar er is ook veel platteland. Er zijn 11 ziekenhuizen, 6 HAP’s, 3 RAV’s, 5 aanbieders van acute GGZ, 9 microbiologische laboratoria, 400 V&V-organisaties, 100 thuiszorgorganisaties en meer dan 900 huisartsen in de regio. Soms zijn deze organisaties onderliggend georganiseerd, maar niet altijd. Logischerwijs zijn er daarom veel zorggerelateerde netwerken en netwerkorganisaties. Deze zijn ontstaan vanuit een verschillende opdracht en perspectief. Soms in opdracht van de overheid, maar soms ook op basis van een behoefte in de regio. Bestuurders, management en professionals zijn het gewend om in verschillende netwerken samen te werken.

KENNISMAKEN
Helemaal toevallig was de unieke combinatie van samenwerkende netwerken en netwerkorganisaties tijdens deze crisis niet. Hiervoor gaan we een stukje terug in de tijd. Op een lenteavond in 2018 kwam een aantal vertegenwoordigers van zorggerelateerde netwerken uit de regio Groot Rotterdam op uitnodiging van ZorgImpuls en BeterKeten samen in restaurant ‘de Machinist’. Elkaar beter leren kennen was het doel van deze bijeenkomst: weten we eigenlijk wel van elkaar wat we doen en doen we genoeg samen? De avond was een groot succes en smaakte naar meer. Er kwam een vervolg waar we met elkaar meer de diepte in gingen om van elkaar te leren en logische verbanden te leggen. Zo kwamen we o.a. tot het inzicht dat er naast structurele verbanden ook zeker in gelegenheidscoalities samengewerkt kan worden aan een regionaal vraagstuk. Het was er nog niet van gekomen, maar de coronacrisis van het voorjaar 2020 leidde zoals gezegd tot een gelegenheidscoalitie in optima forma.

GELEGENHEIDSCOALITIE
Toen begin maart 2020 het sein ‘alle hens aan dek’ werd gegeven en het helder was voor het stafbureau van het ROAZ ZWN dat ze dit onmogelijk met het eigen team konden waarmaken, ontstonden de eerste samenwerkingen. Logischerwijs werden er tijdens de crisis ook opdrachten neergelegd bij het ROAZ waar het stafbureau zelf de expertise of de achterban niet voor had. Optrekken met andere organisaties is dan wel zo handig. Zo had de stichting BeterKeten al een goedlopend IC-netwerk en werkgeversorganisaties in de zorg zoals deRotterdamseZorg zijn het gewend om personeelsinzet te coördineren. Met ZorgImpuls werd al actief samengewerkt rondom vraagstukken in de geboortezorg dus het was niet meer dan logisch om ook nu samen op te trekken. Het ABR-zorgnetwerk had al veel contacten, bestaande overleggen en communicatiemiddelen met de inhoudelijk deskundigen op het gebied van infectieziekten en infectiepreventie. Deze bestaande ‘samenwerkingsinfrastructuur’ is actief benut om regionaal zaken inhoudelijk en logistiek op elkaar af te stemmen en met de direct betrokkenen en belanghebbenden te communiceren.

 “Vanuit BeterKeten was er al samenwerking op projecten met het ROAZ ZWN en het was daarom ook logisch dat we onze hulp aanboden en werden gevraagd om het crisisteam te komen ondersteunen. Het was heel waardevol om onze bestaande warme en ‘afgekoelde’ relaties uit ons netwerk in stelling te brengen ten gunste van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS).” – Marlise Schouten

SAMENSPEL
Voor het beantwoorden van de inhoudelijke vraagstukken en opdrachten tijdens de crisis zetten de betrokken netwerken in het crisisteam ook hun eigen achterban en netwerk in. Zo heeft deRotterdamseZorg haar netwerkpartners ingezet. In het belteam ‘extra handen in de zorg’ is er samengewerkt met SBB en ZorgImpuls en de recruiters van de zorgorganisaties. Ook is er nauw samengewerkt met de twee andere werkgeversorganisaties in Zuid-Holland Zuid en Zeeland, die op hun beurt weer het eigen netwerk hebben benut.

Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van de ondersteuningsorganisatie van het ROAZ ZWN. Naast het ROAZ waren in Zuidwest-Nederland ook de drie GHOR-bureaus en de drie GGD’en (al dan niet in een samenwerkende crisisorganisatie) vanuit de formele verantwoordelijkheid aan zet om de regionale zorgcontinuïteit door deze infectieziekteuitbraak te organiseren. Tweemaal per week was er met deze partijen dan ook een afstemmingsoverleg in het Tactisch Team Zuidwest-Nederland. Ook zij hebben hun bestaande netwerken in de niet-acutezorgsector aangeboord en verder doorontwikkeld om de juiste samenwerking in de regio te organiseren. Hierdoor zijn er naast de netwerken die we hier beschrijven indirect nóg veel meer netwerken betrokken geweest bij de gedeelde opgave: het beheersen van de coronacrisis in Zuidwest-Nederland.

“Het nabellen van al die mensen die zich hadden aangemeld voor de extra handen in de zorg, hadden we nooit voor elkaar gekregen zonder hulp van ons netwerk. We werden overspoeld met aanmeldingen en door alle aangeboden hulp waren we in staat om een goede inventarisatie te maken en deze extra handen daadwerkelijk te matchen. Het was in deze crisis écht 1+1=3! Klinkt misschien flauw of als een cliché, maar het was gewoon zo.” – Conny Nieuwenhuizen

We zagen daarnaast dat niet alleen bestaande netwerken werden gebruikt, maar dat er ook nieuwe verbindingen zijn gelegd. Voorzichtige eerste contacten die er al waren zijn tijdens de crisis verder uitgebouwd op inhoud, qua samenwerkingspartners en op schaalniveau. Zo heeft deRotterdamseZorg een waardevolle verbinding gelegd met het Rode Kruis. Een partner die ze eerder nog niet in het vizier hadden. Ook in de geboortezorg zijn nieuwe verbindingen aangegaan door het Rijnmondnetwerk breed te trekken naar Zuidwest-Nederland als geheel.  

 “In de normale wereld werken we in onze regio al met alle partijen nauw samen in de geboortezorg en neonatologische zorg. Deze samenwerking is tijdens de coronacrisis alleen maar geïntensiveerd. Iedereen heeft zich ingespannen voor het waarborgen van capaciteit, continuïteit en kwalitatief goede integrale geboortezorg voor alle zwangeren, pasgeborenen en kraamvrouwen in onze ROAZ regio. Ik vind echt dat we met elkaar iets unieks en historisch hebben neergezet.” –  Annelies de Vries

SAMENWERKINGSDNA
Er wordt veel gesproken en geschreven over netwerksamenwerking en hoe je dit goed vorm geeft. Het gaat onder andere om het creëren van win-win situaties voor partijen met onderlinge afhankelijkheden. Wij hebben ervaren dat netwerksamenwerking met een crisis als katalysator daarvan een plusvariant is. Er ontstond in no-time een goed crisisteam dat met elkaar de schouders zette onder de vaak uitdagende, inhoudelijke opgaven. Het was niet alleen een goed team qua expertise en netwerken, maar het was ook een samenkomst van personen die energiek, enthousiast en voortvarend deze crisis te lijf gingen. Iedereen was uniek en tegelijkertijd uit hetzelfde hout gesneden als het gaat om samenwerken!

“Het was overduidelijk dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden. Best bijzonder, want dat doel spreek je niet letterlijk uit naar elkaar. Schouders eronder en doen wat nodig is, was de gemene deler. Jezelf ondergeschikt kunnen maken aan het grote geheel is een vereiste.” – Evelien Klokman.

“We zijn in onze zorgregio heel actiegericht. We denken goed na en we praten er over, maar we gaan het vooral gewoon doen. Dat heeft ook zo zijn nadelen omdat je soms moet bijsturen, maar over het algemeen werkt deze werkwijze goed.” – Conny Nieuwenhuizen

Ook was het overduidelijk dat er geen strijd was onderling. Ieders opdracht was wel duidelijk, al was het soms niet even concreet. Het was een samenwerking van collega’s die geloven in de kracht van samenwerking. Wat enorm hielp was dat de mensen, ieder vanuit hun eigen expertise en netwerk, elkaar al kenden van vóór de crisis. Dat lijkt een belangrijke voorwaarde voor het succes van een gelegenheidscoalitie. Er ontstond echt een collectieve drive om deze crisis samen het hoofd te bieden. De samenwerking stond boven het eigen belang. 

COMPETENTIES BIJ SAMENWERKING IN CRISISTIJD
Hoe blijf je staande tijdens een crisis? Welke persoonskenmerken en competenties zijn helpend of zelfs een vereiste? Welke samenwerkingsvaardigheden moet je hebben? Op basis van de interviews en onze eigen ervaringen kwamen we tot het volgende profiel:

 • Pro-actief;
 • Actiegericht;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Hoofd- en bijzaken kunnen scheiden;
 • Resultaatgericht;
 • Geen 9 – 5 mentaliteit;
 • Communicatief;
 • Belangen doorzien en daarnaar handelen;
 • Het algemene belang boven je eigen belang kunnen stellen;
 • Geloven in synergie.

 “Goed luisteren naar elkaar is in crisistijd nóg belangrijker dan normaal. We hebben de afgelopen maanden noodgedwongen heel veel telefonisch en online moeten overleggen. Ook met mensen die je voorheen nooit had ontmoet. Ik heb het als heel waardevol ervaren dat er in alle hectiek en alle beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten toch ruimte was om jezelf open en  kwetsbaar op te stellen.” – Annelies de Vries

“Over je eigen schaduw heen kunnen stappen is heel belangrijk in crisistijd. Je moet daarnaast snel kunnen schakelen, actiegericht zijn en besluiten durven nemen. Het ontbreekt je aan allerlei informatie in crisistijd en op basis van 20% van de verzamelde informatie moet je beslissingen durven nemen.” – Nienke Huijbregts

Wat we zelf hebben ervaren en ook in de interviews hebben gehoord: samenwerken aan zo’n urgente opdracht geeft veel energie en een fijne dynamiek. Daarom was het voor alle teamleden naast een vermoeiende óók een interessante tijd waarin we persoonlijk en zakelijk zijn gegroeid. De uitbreiding van je eigen netwerk en het vergroten van je kennis was daarnaast een hele mooie bijvangst!

“Persoonlijkheid, kennis, ervaring en netwerk  moeten leidend zijn in de keuzes voor het betrekken van een persoon in het crisisteam. Op deze manier ontstaan krachtige gelegenheidscoalities als vanzelf.” – Evelien Klokman

SUCCESFACTOREN
Het was overduidelijk dat de netwerksamenwerking profijt had van het feit dat mensen en partijen in de regio elkaar al kenden. Misschien niet heel intensief, maar er was genoeg basis om snel door te stappen.

“Dat we met een positief gevoel terugkijken op de netwerksamenwerkingen tijdens deze crisis, zegt mij dat vanaf het prille begin de juiste mensen bij elkaar zijn gebracht. Dat is al een succes op zich.” – Marlise Schouten

Een andere duidelijke succesfactor is de samenstelling van het crisisteam. Iedereen stond in zijn/haar kracht en was daardoor in staat om snel grote stappen te maken. Er was veel ruimte voor autonomie, maar men stond wel in verbinding met elkaar. Los hiervan hebben we in de regio een historie van samenwerkingen in de zorg. Er zijn al langer zorgnetwerken actief en daar plukten we in crisistijd ook de vruchten van. Vertrouwen is een belangrijke aanjager voor succes.

“Wat voor mij het grootste succes was is dat we de kennis die we zelf als stafbureau van het ROAZ ZWN niet in huis hadden voor het managen van deze crisis, wél in ons crisisteam hadden. Doordat je andere mensen vraagt om deel uit te maken van het crisisteam voeg je naast kennis ook andere netwerken toe. Ik denk echt dat samenwerken met mensen buiten je bestaande netwerken loont. Je moet het allebei doen.” – Nienke Huijbregts

“Ik ben blij dat we als werkgeversorganisatie al voor de crisis een sterk netwerk hadden opgebouwd bij zowel de ziekenhuizen als de VVT in onze regio. Dit heeft het mogelijk gemaakt om nu het nodig was snel te kunnen schakelen. Het is zoveel moeilijker om in crisistijd dezelfde basis van vertrouwen op te bouwen.” – Conny Nieuwenhuizen

LESSONS LEARNED
Natuurlijk was niet alles rozengeur en maneschijn. De opdracht en taken die elk teamlid op zijn/haar bordje had liggen, betekende deels een nieuwe functieinvulling. Een snelkookpan was er niks bij en daardoor was er weinig tijd om in te werken. Zelfs al was het je expertise, dan nog moest je je razendsnel verdiepen in de huidige context. Sommigen hadden wel een compleet nieuw dossier en moesten dit soms zelfs in een hagelnieuwe samenwerkingsconstellatie uitvoeren. Normaal heb je een inwerkprogramma als je start met een nieuwe baan, maar die tijd was er niet. Tóch was op zijn minst een uitleg van het ROAZ ZWN beheersplan en hoe hier in de praktijk vorm aan werd gegeven wel handig geweest. Zéker voor de mensen die niet gewend zijn om bijvoorbeeld met formele netwerkpartners als de GGD en de GHOR samen te werken en die de bijbehorende wereld en de opdracht niet kennen.  

 “Het is heel belangrijk om buiten crisistijd met enige regelmaat bij elkaar te komen zodat je, zonder enige druk, af kan tasten waar iemand voor gaat en staat. Op het moment dat de nood aan de man is kun je voortborduren op deze relaties en ben je in staat om elkaar de expertise te gunnen die het beste bij iemand past tijdens een crisis.” – Marlise Schouten

In alle hectiek hebben we ook een netwerk gemist binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze sector valt in het domein van de GHOR-bureaus en zij onderhielden daarom tijdens de crisis actief contact met hen. Bestuurlijk gezien waren ze wel vertegenwoordigd, maar in het crisisteam slechts heel indirect. Het was voor ons allemaal zeker waardevol geweest als ze ook bij het crisisteam van het ROAZ ZWN aangesloten waren geweest. Niet om dingen dubbel te doen, maar om beter te weten wat er leeft en speelt en daarop in te spelen.

TROTS
De meeste leden van het crisisteam hebben ook contact met andere netwerken in het land en met een schuin oog kijkend naar andere ervaringen, is het uniek wat we in Zuidwest-Nederland hebben neergezet. Nergens anders zagen we dat er zo verstrekkend werd samengewerkt met zoveel verschillende partijen in één ROAZ crisisteam. We zijn daar terecht trots op. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet en zonder voorbehoud gebruik gemaakt van elkaars kracht en netwerk. Er waren geen domeindiscussies, er werd gewoon gedaan wat op dat moment nodig was. Het regionaal DNA van ‘handen uit de mouwen en schouders eronder’ heeft echt zijn meerwaarde bewezen. Dat smaakt naar meer, de wens om deze energie en dit gevoel vast te houden is bij iedereen groot!

TOEKOMST
Het is fijn dat we weten dat de regionale samenwerkingsinfrastructuur met of zonder crisis staat als een huis. Daarnaast weten we nu nóg beter van elkaar wat de ander doet. Dit leidt weer tot scherpte buiten crisistijd, binnen oorspronkelijke portefeuilles en taken. Nu er meer tijd en rust is kijken we met elkaar of een structurele verschuiving in portefeuilles en taken slim is: Wat kan ik zelf blijven doen en wat kan ik beter aan de ander laten én wat kunnen we samen doen?

“We zijn nu aan het onderzoeken hoe we de tijdelijke samenwerkingen uit deze crisis kunnen omzetten naar een structurele vorm binnen de zorgregio. Dat doen we echt met alle partijen waarmee we hebben samengewerkt de afgelopen maanden. Met elkaar beoordelen we wat we zeker moeten vasthouden en wellicht kunnen uitbouwen.” – Annelies de Vries

“Ik denk dat we nog meer van elkaar kunnen leren. Van de inhoudelijke kennis in netwerken, maar zeker ook om te kijken waar logische kruisbestuivingen zijn. Deze crisis heeft ons geholpen om nog scherper te krijgen waar en bij wie bepaalde taken moeten liggen. Iedereen had zo zijn eigen scope, maar de lessen uit deze crisis zorgen ervoor dat je jouw domein weer kan verdiepen.” – Marlise Schouten

“Deze crisis heeft ons geleerd dat je onderwerpen en dossiers moet overlaten aan degene die hier het beste in is. Deze werkwijze wil ik graag vasthouden en doorontwikkelen buiten crisistijd. Bijvoorbeeld de opdracht die we nu als ROAZ hebben gekregen rondom opleiden en personeel; die past het allerbeste bij deRotterdamseZorg. Ik heb daarom aan hen gevraagd of zij dit namens het ROAZ willen doen.” – Nienke Huijbregts

Zo terugkijkend met alle ervaringen gebundeld heeft deze crisis ons geleerd dat als we oprecht de allerbeste zorg in samenwerking willen blijven leveren, alle ketenpartners en netwerken de schouders er samen onder moeten blijven zetten. We hebben nu gezien waar dat toe leidt en dat smaakt naar meer én beter!

Tekst: Janet Vos en Sandra de Snoo.


ROAZ ZWN
Nienke Huijbregts is manager van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland en tijdens de coronacrisis was ze de bestuurlijk adviseur van het Strategisch Team van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN).

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen maken de aanbieders van acute zorg op regionaal niveau afspraken over een betere samenwerking. Het doel hiervan is de kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg verbeteren. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is het stafbureau van het ROAZ.
https://www.traumacentrumzwn.nl/activiteiten/roaz/


Sandra de Snoo is senior communicatieadviseur en storytellingexpert bij USG Marketing & Communications. Tijdens de coronacrisis was zij, samen met Suzanne Klomp, verantwoordelijk voor de communicatie binnen de zorgregio Zuidwest-Nederland.


BeterKeten
Marlise Schouten en Evelien Klokman werken beiden bij de Stichting BeterKeten als respectievelijk directeur en  adviseur. Tijdens de crisis maakte Marlise onderdeel uit van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, hét informatieknooppunt voor capaciteit en beschikbaarheid in onze zorgregio. Evelien was bezig met verschillende opdrachten, maar had de meeste bemoeienis met het (structurele) IC opschalingsplan.

De BeterKeten stimuleert, faciliteert en initieert samenwerking tussen zorginstellingen op de gebieden patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. De BeterKeten is er door en voor professionals uit zorginstellingen in de regio Groot-Rijnmond. Het belang van de patiënt staat voorop en de aanpak is resultaatgericht.
https://www.beterketen.nl/


De Rotterdamse Zorg
Conny Nieuwenhuizen, programmamanager bij deRotterdamseZorg (dRZ), was tijdens de crisisorganisatie van het ROAZ ZWN projectleider voor het proces personeel. In een arbeidsmarkt waar al veel personeelstekorten zijn en waar tijdens de 1e piek het risico op ziekte en uitval door besmetting met COVID-19 realistisch was, stond Conny met haar achterban voor de grootse opgave om de zorgcontinuïteit te waarborgen met geschikte zorgprofessionals.

De Rotterdamse Zorg bevordert de personeelsbezetting van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam-Rijnmond omdat iedereen moet kunnen rekenen op voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. Ze werken elke dag intensief samen in netwerken voor bewustzijn en actie rond arbeidsmarktvraagstukken. Zo leggen ze de basis voor zinnige projecten die arbeid én onderwijs verbeteren.
https://derotterdamsezorg.nl/


ZorgImpuls
Annelies de Vries is senior adviseur geboortezorg bij Zorgimpuls. Tijdens de coronacrisis hebben de 10 Verloskundig Samenwerkingsverbanden in de ROAZ-regio ZWN de handen ineengeslagen om een regionale crisisorganisatie op te richten om zo de integrale geboortezorg rondom COVID-19 te coördineren.

ZorgImpuls adviseert en begeleidt bij het organiseren van toekomstbestendige samenwerking in zorg en welzijn. Met overzicht van het zorglandschap en kennis van de zorg, het beleid en de ontwikkelingen maakt Zorgimpuls vraagstukken inzichtelijk en concreet. Zij verbinden, adviseren en begeleiden zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars om de veranderingen vorm te geven op het gebied van populatiemanagement, zorg op de juiste plek en ketenoptimalisatie.
https://www.zorgimpuls.nl/     


ABR Zorgnetwerk ZWN
Janet Vos is netwerkmanager van het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Zuidwest-Nederland en had tijdens de coronacrisis het dossier ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ onder haar hoede. Janet is de initiatiefnemer voor dit netwerkartikel vanwege haar voorliefde voor en kennis over netwerksamenwerking.

Het ABR zorgnetwerk heeft, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als doel om in de zorgregio Zuidwest-Nederland regionaal infectiepreventie te verbeteren en  antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Dit doen zij door de GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland met elkaar te verbinden om zo van elkaar te leren, samenwerking te stimuleren en te inspireren op het gebied van infectiepreventie.
https://amrzorgnetwerkzwn.nl/  

Scroll naar boven