Onze opdracht

Antibioticaresistentie bedreigt onze gezondheid. Jaarlijks sterven er in Europa meer dan 25.000 mensen aan een infectie veroorzaakt door resistente bacteriën. Als we nu geen actie ondernemen, zijn dat er in 2050 op wereldschaal zo’n 10 miljoen per jaar. Dat sterftecijfer is hoger dan het te verwachte sterftecijfer voor kanker (8.2 miljoen). Resistente bacteriën zijn nu vooral nog een probleem van ziekenhuizen en verpleeg-en verzorginstellingen. Maar de effecten van antibioticaresistentie zullen in de toekomst ook in de maatschappij gevoeld worden. Zeker als meer mensen een infectie ontwikkelen, mede als gevolg van de vergrijzing.

De dreiging van antibioticaresistentie was voor de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 de aanleiding om een Global Action Plan op te stellen In datzelfde jaar heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de One Health aanpak voor antibioticaresistentie gepresenteerd. Deze aanpak richt zich op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door antibioticaresistente bacteriën: zorg, dieren, voedsel en milieu.

De vorming van ABR Zorgnetwerken is een van de acties in de nationale aanpak van antibioticaresistentie (ABR) waarover minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) op 7 juli 2015 de Tweede Kamer per brief informeerde.

Omdat resistente bacteriën niet de enige veroorzaker van infecties zijn en wij door verschillende activiteiten en projecten ook “infectiepreventie” willen benadrukken, hebben wij infectiepreventie aan de naam van het zorgnetwerk toegevoegd.

Als netwerk willen we ons verder doorontwikkelen. Dit doorontwikkelen doen we ten eerste door het aansluiten van nog meer regionale collega’s werkzaam bij de ketenpartners. Maar ook werken we aan een nodig steviger positie van het netwerk in de regio door steeds meerwaarde voor de deelnemers toe te voegen aan de activiteiten die we ondernemen. Ook werken we aan deze sterke positie door de juiste collegiale samenwerking met andere (zorg)netwerken of coalities aan te gaan. Daarnaast zullen wij de bestaande projecten doorontwikkelen en waar nodig verbreden danwel  intensiveren.

De uitbraak van COVID-19 heeft ons geleerd dat het gevaar van een grootschalige uitbraak van een infectieziekte zomaar realiteit kan zijn. De wetenschap is er ook van overtuigd dat dit zeker niet de laatste uitbraak van een infectieziekte zal zijn. Daarom zal het infectiepreventie- en antibioticaresistentie Zorgnetwerk dit gebruiken in de agendasetting naar, bestuur, van de verschillende regionale ketenpartners. De kernboodschap zal zijn: “het is van belang om een goed infectiepreventiebeleid met de juiste bemensing te hebben. Zo ben je voorbereid op wat er komen gaat”.

Vanaf 2024 hebben de zorgnetwerken een subsidieperiode van vier jaar gekregen en zijn ze met het oog op verbreding van veroorzakende ziekteverwekkers van resistentie hernoemd naar “Regionale Antimicrobiële resistentie (AMR) Zorgnetwerken. Zie hier alle relevante documenten vanuit de Rijksoverheid.

Scroll naar boven