Stuurgroep

Rol Stuurgroep IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

De Stuurgroep infectiepreventie (IP) & antimicrobiële resistentie (AMR) Zuidwest-Nederland (ZWN) is het besluitvormend orgaan voor IP & ABR ZWN en is formeel benoemd door het AB ROAZ. De Stuurgroep besluit over het activiteitenplan, de voortgang, de prioriteiten, de financiën. In de komende periode zijn er een aantal zaken waarvoor bestuurlijk draagvlak noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld regionaal ondertekende transmurale werkafspraken voor patiënten/cliënten met een BRMO en een convenant dat uitwisseling informatie tussen MML’s mogelijk maakt. Ook helpt de stuurgroep bestuurlijk draagvlak bij de ketenpartners in de regio te organiseren. Zo hebben we als netwerk in de regio een aantal verbindingen te organiseren met lopende programma’s en activiteiten en bestaande bestuurlijke coalities. Met het uitgangspunt voor slimme agendavoering willen we door co-creatie of samenwerkingsafspraken gezamenlijk een stap verder zetten. Deze verbindingen hebben bestuurlijk draagvlak en ondersteuning nodig.

 • Sturing geven aan de realisatie van het activiteitenplan en de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het AMR-programma als geheel voor huidige subsidieperiode.
 • Bestuurlijk gezicht en aanspreekpunt, ambassadeurschap voor de missie en opdracht van het ABR-zorgnetwerk.
 • Verbindingen leggen met andere bestuurlijke coalities en regionale programma’s (zoals SRZ, Conforte, DVVD, stuurgroep MUIZ)  die het behalen van de taken kunnen versterken.
 • Accorderen wijzigingen begroting huidige periode en subsidievoorstellen komende subsidieperiode.
 • Eventuele lastigheden met VWS/RIVM als opdrachtgever escaleren via LNAZ of rechtstreeks. De landelijke beheersstructuur is uitgewerkt in bijlage 2.

De stuurgroep kent een representatieve samenstelling wat betreft de betrokken ketenpartijen als de zorgregio als geheel.In de stuurgroep zitten ten minste de volgende partijen:

 • DPG GGD
 • RvB Erasmus MC als formele subsidieontvanger
 • Ziekenhuis algemeen
 • MML
 • VVT
 • Huisartsen

Een aantal partijen zijn agendalid en kunnen op thema aanhaken als de agenda daarom vraagt:

 • Gehandicaptenzorg
 • GGZ
 • Ambulancedienst

Leden stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door:

Naam

Organisatie

Functie

Vertegenwoordiging in stuurgroep

Eveline SchurinkGHOR & GGD Zuid-Holland ZuidDirecteur Publieke GezondheidGHOR-en en GGD-en
Margreet Vos /
Bibi Mason-Slingeland
Erasmus MCArts-microbioloogOpdrachtnemer Erasmus MC
Rebecca HendriksenRLMLid Raad van BestuurLaboratoria
Andra KranendonkLelie ZorggroepBestuurderVerpleeghuiszorg
Martine Uil-BoersmaRijnmond DoktersMedisch DirecteurHuisartsen
Tessa van MaanenSpijkenisse Medisch CentrumBestuurderZiekenhuizen
Scroll naar boven