Even voorstellen: Ellen Verspui, lid van het Regionaal Coördinatie Team

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan….

Ellen Verspui: ‘Ik werk sinds 2008 als arts Infectieziektebestrijding van GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Sinds begin 2018, ben ik namens de GGD ZHZ, lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Daarvoor was ik al lid van de startersgroep. Het Regionaal Coördinatie Team bestaat momenteel uit 8 leden en wordt nog uitgebreid.’

Ellen in het kort

Leeftijd: 36 jaar

Getrouwd: Ja

Kinderen: 3

Hobby’s: muziek

Sport: Tennis

Inzicht in risico’s

‘Vanuit het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland zit ik in de werkgroep ‘regionaal risicoprofiel’. Dit risicoprofiel gaat inzicht geven in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in onze regio. Hoeveel zorginstellingen zijn er in de regio? Hoe vaak komt ABR voor en hoe gaan we in de regio hiermee om? Wat heeft prioriteit en waar gaan we beginnen? Verder kijken we bijvoorbeeld ook naar het reisgedrag van mensen. Wat komt er binnen via de haven? Hoeveel boerderijen zijn er in deze regio? De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor een risicobeheersplan en het stellen van prioriteiten voor beleid en maatregelen.’

Heldere communicatie

‘Een belangrijke uitdaging voor het RCT is de verbinding en communicatie met alle betrokken instanties zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, revalidatie instellingen, huisartsen, apothekers, laboratoria en GGD’en. Elkaar informeren over uitbraken en bereikbaar zijn voor vragen is noodzakelijk, zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden wanneer een patiënt vanuit een ziekenhuis of verpleeghuis binnenkomt. Dit vraagt om heldere voorlichting en handelingsperspectief voor de verschillende doelgroepen.’

Menselijke maat

‘Ook vinden we het belangrijk om de menselijke maat goed in het oog te houden. Een mooi voorbeeld is een jong kind met een resistente bacterie die een medisch kinderdagverblijf bezoekt. Welke maatregelen kunnen worden genomen? Het gaat hierbij niet alleen om de communicatie met ouders en het kinderdagverblijf, maar ook om het contact met de ouders en met de verzorgers van de andere kinderen. We willen onrust voorkomen en zorgen dat iedereen weet wat men wel moet doen en wat niet. Als GGD kunnen we hierin een mooie verbindende rol spelen.’

Centraal punt voor meldingen

‘Een mooie stap die we hebben gemaakt, is de lancering van het door GGD Rotterdam-Rijnmond ontwikkelde digitaal meldpunt. Dit is een regionaal meldpunt in de regio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en vanaf juli ook Zeeland voor uitbraken van infectieziekten. Het Meldpunt geeft een helder overzicht van uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio. Zo weten zorginstellingen van elkaar welke uitbraken er spelen en kan verspreiding van infectieziekten en resistente bacteriën worden tegengegaan.’

————————————————————–

In het volgende interview komt Greet Vos, hoogleraar infectiepreventie, aan het woord over haar rol in het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.

Scroll naar boven