Toegekende projectsubsidies binnen het ABR Zorgnetwerk ZWN

Afgelopen maand is er bericht ontvangen van VWS met het resultaat van de ingediende subsidieaanvragen in de 3e en laatste tranche. Dit met positief resultaat want we kunnen in de regio aan de slag met drie aanvullende projecten binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Een resultaat welke wij graag met jullie delen. Onderstaand vindt u een korte beschrijving van de drie toegekende subsidieaanvragen.

Project 1. Ontwikkeling en implementatie regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid

Het doel van dit project is om een gezamenlijke formulering te ontwikkelen van een eenduidig regionaal Antibioticabeleid door/voor twaalf verpleeghuisorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit om eenduidigheid in de keuze voor het te kiezen antibioticum bij de 12 betrokken organisaties te bewerkstellingen. Binnen het project is ook het introduceren, implementeren en het evalueren van deze gezamenlijke formulering opgenomen.

Project 2. Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR (i.s.m. GAIN)

Het doel van dit project is om kennis te vergroten over Bijzonder Resistente Micro Organisme (BRMO) en antibioticaresistentie onder thuiszorgmedewerkers (verplegenden, verzorgenden, huishoudelijk ondersteuners), inclusief het handelingsperspectief. Daarnaast is het doel om netwerkvorming op managementniveau in de thuiszorg te bevorderen, zodat het BRMO/ABR-vraagstuk in de regio’s geagendeerd en geborgd wordt.

Binnen het project wordt nauw samengewerkt tussen twee projectgroepen uit twee verschillende zorgregio’s: één voor Zuidwest Nederland en één voor het Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk (GAIN).

Project 3. MAIL

MAIL staat voor: naar een eenduidige en duidelijke coMmunicAtie over BRMO van zorgInsteLlingen in de regio naar patiënten. Het doel van het MAIL project is om informatie die de verschillende zorginstellingen in onze regio aan patiënten geven over BRMO en contactonderzoeken af te stemmen op elkaar. Dit in samenwerking met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, GGD en patiënten, zodat de informatie eenduidig en duidelijk is voor alle betrokken partijen. Verder is samenwerking gezocht met Pharos, landelijk expertisecentrum voor communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Alle ontwikkelde informatie zal ook voor deze doelgroep toegankelijk gemaakt worden.

 

 

 

Scroll naar boven