Regio & Partners

De regio Zuidwest Nederland kent drie subregio’s, te weten:

Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond wonen 1,2 miljoen mensen. De helft hiervan woont in de gemeente Rotterdam. De kenmerken van de gemeente Rotterdam hebben daarmee grote invloed op het beeld van de gehele regio. In de regio Rotterdam-Rijnmond is de infectiedruk het hoogst van Nederland, 11% van alle meldingsplichtige infectieziekten in Osiris in 2016, ten opzichte van 8% van alle inwoners in de 25 GGD-regio’s.
De gemeente Rotterdam is dichtbevolkt, 863 km2 groot en kenmerkt zich door 178 nationaliteiten. Van de Rotterdamse bevolking is 50% niet autochtoon en 37,6% is van niet-westerse afkomst. Van deze mensen is het aannemelijk dat zij regelmatig het thuisland bezoeken met risico op introductie van (nieuwe) BRMO. Het is aangetoond dat in gezinnen met één of meer ouders oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland, het risico op MRSA verhoogd is. Deze situatie doet zich relatief vaak voor in de regio Rotterdam. Het aantal CPE in 2016 is in deze regio relatief hoog.

Rotterdam kent een grote bevolkingsgroei en een relatief jonge bevolking. Van de nieuwe inwoners is 68% van niet-westerse afkomst. In Rotterdam heeft een relatief grote groep een middel-lage en lage sociale economische status. Dit vraagt om specifiek gerichte voorlichting over gezondheidsrisico’s.

http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document2015/OBI/Publicaties/4085%20Feitenkaart%20bevolkingsmonitor%202016-2.pdf

De A-zeehaven van Rotterdam voorziet, volgens de wettelijke normen van de International Health Regulations, in een grootschalige quarantaine plek. Het risico op introductie van (nieuwe) BRMO vanuit de haven is onbekend en verdient in de toekomst meer aandacht. In de regio Rotterdam-Rijnmond is tevens een B-luchthaven aanwezig.

Zuid-Holland Zuid

Zuid-Holland Zuid telt 486.000 inwoners (720 km2) en heeft te maken met bovengemiddelde vergrijzing die ook nog versneld toeneemt. Als gevolg hiervan is het aantal thuiszorgactiviteiten toegenomen.
Zuid-Holland Zuid beschikt over één internationale B-haven en een agrarische sector.

Zeeland

Zeeland telt 382.000 inwoners (1.788 km2) en grenst aan België waarbij grensoverschrijdende uitwisseling van patiënten en personeel plaats vindt. In de zomers verdubbelt het aantal inwoners ten gevolge van (zorg)toerisme met name uit Duitsland en België met daardoor risico op BRMO. Zeeland kent de hoogste vergrijzing van Nederland die ook nog versneld toeneemt. Als gevolg hiervan neemt het aantal verpleeghuisbewoners toe en vindt een toename van thuiszorgactiviteiten plaats. In Zeeland zijn 2 internationale B-havens aanwezig. Zeeland heeft voornamelijk landbouwgrond.

Aantal zorgorganisaties en professionals

Binnen de gehele regio zijn veel verschillende partners actief als deelnemer binnen het ABR Zorgnetwerk. Deze deelnemers komen uit verschillende gezondheidszorgsectoren; curatieve zorg, langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg. Per subregio gaat het om de volgende soorten en globaal aantal deelnemers.

  • De regio Rotterdam-Rijnmond kent 22 ziekenhuizen (waarvan 1 academisch ziekenhuis, 8 topklinische ziekenhuizen en 13 algemene ziekenhuizen), 6 laboratoria, 126 locaties van verpleeg- en verzorgingshuizen, 60 thuiszorgorganisaties, 70 apotheken, 6 huisartsenposten, 370 huisartsen en 21 organisaties voor verstandelijk gehandicapten.
  • De regio Zuid-Holland Zuid heeft 6 ziekenhuizen (waarvan 1 academisch ziekenhuis, 4 topklinische ziekenhuizen en 1 algemeen ziekenhuis), 2 laboratoria, 54 verpleeg- en verzorgingshuislocaties, ruim 30 thuiszorgorganisaties, 51 apotheken, 3 huisartsenposten, ruim 316 huisartsen, meer dan 200 locaties voor verstandelijke gehandicapten en 6 locaties van de revalidatiecentra.
  • De regio Zeeland heeft 7 algemene ziekenhuizen, 3 laboratoria, 78 verpleeg- en verzorgingshuislocaties, 11 organisaties die ruim 80 locaties voor verstandelijk gehandicapten betreffen, 23 thuiszorgorganisaties, 2 revalidatie-instellingen met in totaal 4 locaties, meer dan 25 apotheken, 5 huisartsenposten en ruim 193 huisartsen.

 

Scroll naar boven