Interview met Martine Uil, lid Stuurgroep

Voorlichting aan patiënten, samenwerking en scholing

Martine Uil is huisarts en medisch directeur van Rijnmond Dokters, een organisatie die ruim 350 huisartsen en huisartsenorganisaties ondersteunt in de regio Rotterdam Rijnmond. Samen met de ketenpartners zet Rijnmond Dokters zich in om de kerntaken en ambities van huisartsen te ondersteunen en realiseren. Dit doen zij vanuit inhoudelijke én praktische expertise op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning en digitale zorg.

Waarom ben je als stuurgroeplid betrokken bij het zorgnetwerk?

Het zorgnetwerk is een breed netwerk van organisaties die vanuit verschillende perspectieven en expertises samenwerken. Zo kunnen we echt gezamenlijk optrekken in belangrijke, actuele vraagstukken. Het voorkomen van antibioticaresistentie is zo’n vraagstuk. Rijnmond Dokters houdt zich met een groot aantal thema’s bezig. En hoewel antibioticaresistentie niet expliciet als thema benoemd staat, spelen huisartsen hier een grote rol in. Ik vind het belangrijk dat het perspectief van de huisartsen ook ingebracht wordt in de gesprekken hierover. Daarnaast zien wij het als onze taak op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in ons vakgebied. Het zorgnetwerk biedt Rijnmond Dokters die mogelijkheid.

Welke rol speelt de huisarts bij ABR en IP?

De huisarts speelt vooral een belangrijke rol bij antibioticaresistentie. We schrijven als huisarts veel antibiotica voor, meestal voor banale infecties. Dit zijn vaak de infecties waarbij het eigenlijk niet altijd nodig is. De richtlijnen zijn helder, we moeten heel terughoudend zijn. Maar we weten dat er grote verschillen zijn in hoe huisartsen deze richtlijnen naleven. We moeten hier als huisartsen met elkaar over in gesprek gaan. Aan de andere kant zouden we ook de patiënt daar meer bij moeten betrekken.

Voorlichting aan patiënten

Daar zie ik een rol voor het zorgnetwerk: de patiënten voorlichten over het feit dat antibiotica niet helpen tegen een virus. Een jaar of 8 geleden was er een Sire-campagne waarin de werking van antibiotica duidelijk uitgelegd werd. Als we nu iets vergelijkbaars zouden kunnen doen, zou dat enorm helpen. De huisartsen kunnen zo’n campagne dan aanhalen in gesprekken met patiënten.

Dit is onderdeel van mijn visie op de toekomst van het netwerk. Voorlichten van publiek is zinvol. Huisartsen hebben dan iets om op terug te vallen in gesprekken. Voorlichting kan via de media, maar misschien ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunnen in het consultatiebureau mensen worden voorgelicht. Wanneer ga je met een ziek kind naar de huisarts en wanneer is dat niet nodig? Zo geef je ouders meer inzicht en zullen ze minder snel aandringen op antibiotica. En misschien komen ze niet eens naar de dokter toe, omdat ze weten dat het wel goed komt. Dit ontzorgt de huisarts en geeft de ouders veel meer rust.

Wat is je focus als stuurgroeplid?

Er speelt veel binnen het zorgnetwerk, maar voor mij zijn er twee belangrijke thema’s waar ik me bijzonder voor in wil zetten.: Allereerst de voorlichting aan de patiënten die we hiervoor al besproken hebben en verder de raakvlakken en samenwerking op het gebied van scholingsbeleid. Zo zijn we bezig met een “menukaart” voor het wijkmanagement. Hier staat een aantal projecten op die de wijkcoördinator van Rijnmond Dokters op kan pakken om de samenwerking in de wijk te verbeteren. Het Sabel FTO wordt daarin opgenomen. SABEL staat voor Spiegelinformatie AntiBiotica Eerste Lijn (red.)

In algemene zin is het de taak van de stuurgroep om op hoofdlijnen te kijken of het programma de kant opgaat zoals we dat willen. De stuurgroep kijkt of de werkgroepen dit dan ook goed genoeg kunnen uitvoeren of dat er randvoorwaarden nog niet goed ingevuld zijn. Daarnaast houdt de stuurgroep zich bezig met de vraag hoe de activiteiten van het netwerk een vaste plek kunnen krijgen in de werkwijze van de deelnemende organisaties.

Rijnmond Dokters – Het aanbod voor huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond

Scroll naar boven